วิธีการชำระเงิน

เขียนโดย Admin User on . Posted in งานฝึกอบรม

ลูกค้าสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค ในนาม บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
2. โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
 ไทยพาณิชย์ 404-782353-6  บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
อุบลราชธานี

ออมทรัพย์

 การอบรมจะรับรุ่นละไม่เกิน 60 คน กรุณาส่งใบสมัครและชำระเงินล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง และกรุณาแฟกซ์(Fax) สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
มาที่เบอร์ 045-315899 พร้อมโทรแจ้งยืนยันอีกครั้ง กรณีอาจเกิดข้อผิดพลาดของระบบการส่งแฟกซ์
 กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในนาม  บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด 
ที่อยู่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) 0105556088259
 กรุณานำเอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน

หมายเหตุ กรณีต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมและไม่แจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.099-934-6475 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats
Premium Templates