Up

กระทรวงพลังงาน

ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 2550
ประกาศกรมฯแบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 2552
กำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน2552
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 2552
ประกาศกระทรวง การเก็บรักษา กำหนดผู้รับผิดชอบ 2554
ประกาศกรมฯการกำหนดบริเวณอันตราย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า 2554
ประกาศกรมฯกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2554
ประกาศกรมฯการอบรมผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 2556
 
 
Powered by Phoca Download
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

 

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Iconอัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
Training Rate & Payment
Iconแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
Public Training Plan 2563

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.094-103-8254 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats

Premium Templates