บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด | SEMCO บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อบรม จป.หัวหน้างาน อบรม จป.บริหาร อบรม จป.เทคนิค อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่ SEMCO.CO.TH : SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT CO.,LTD.

Semco Gallery ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกิจการที่เข้าข่าย ต้องจัดส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยฯ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบการ ต้องจัดส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมในแต่ละตำแหน่ง และแต่งตั้ง ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลากรด้านความปลอดภัยฯ
ประเภทกิจการที่เข้าข่าย 14 ประเภท ดังนี้
1. การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
2. การทำ การผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ การต่อเรือ การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ
3. การก่อสร้าง ต่อเติม  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ถนน เขื่อน ท่อน้ำ โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าชหรือประปา
4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
5. สถานีบริการ หรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าช
6. โรงแรม
7. ห้างสรรพสินค้า
8. สถานพยาบาล
9. สถาบันทางการเงิน
10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
11. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
13. สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม 1-12
14. กิจการอื่นๆที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด 

ประเภทกิจการที่
จำนวนลูกจ้าง (คน)
หลักสูตรที่ต้องอบรม และจัดให้มีบุคคลากรด้านความปลอดภัยตามตำแหน่ง 
จป.หัวหน้างาน

จป.เทคนิค 

จป.เทคนิคขั้นสูง 

จป.วิชาชีพ จป.บริหาร หน่วยงาน คปภ.
1 2 ขึ้นไป         
2-5 2-19        
  20-49           
      1 ชม.ต่อวัน       
  50-99           
  100-199           
  200 ขึ้นไป             
6-14 20 ขึ้นไป           

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.099-934-6475 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats
Premium Templates